งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ชาตา
1. นางสาวมัลลิกา    เครือแก้ว
2 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    แนมขุนทด
1. นายนายณรงค์ฤทธิ์    คำต๊ะ
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงธนพร    สกุลรัตน์
1. นางสาวธีรนาฎ    หมื่นทะ
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงวรัทยา    หน่อแหวน
1. นางสกุลรัตน์    โรจนรัตน์
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงลลิตา    นันเสียง
1. นางสาวปริศนา    มะโนวรรณ์
6 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงวิชุดา    -
1. นางสาวศิริกานดา    คำจันทร์
7 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ทวีสุข
1. นางรงค์มณีย์    ศรีคำม้วน
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงอรัญญา    เบียงแล
1. นางฉัตรฤดี    ดีจริง
9 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงอินทุอร    พันดี
1. นางสาวจิรพรรณ    จันเงิน
10 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายอชิรภูมิ    กันทะเนตร
1. นางปรียธิดา    ม่วงโกสัย
11 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายสมชาย    จะสี
1. นางหยาดพิรุณ    ทองอาญา
12 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายแสง    นามหงษ์
1. นายสุทธินัย    จุมปูปัญญา
13 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายชัยชยสิษฐ์    เจริญพงษ์
1. นางสาวจิณณ์ณิชา    กันติ๊บ
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงพิชชาภา    สัมพันธ์นุกูล
1. นางสาวกรณิกา    แสงตารัตน์
15 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงธัญรดา    มหามุนี
1. นายปัณณทัต    คำวัง
16 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงมาริสา    เซสอ
1. นางนันทนา    คำเขียว
17 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    ยอดสง่า
1. นางสาวขวัญฤดี    หมายหมั้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................