งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายฐากูล    สัจธรรม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    สีเขียว
1. นางพรอรดี    ซาวคำเขตต์
2. นางสาวพิมพา    วงค์อารีย์
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายจักริน    นันต๊ะเสน
2. เด็กหญิงธัญญานุช    ก๋าวี
1. นางสาวจุฑามาศ    เพ็ญกุล
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงศิริฐิชา    อุดด้วง
2. เด็กชายภวัต    เพ็ญบุญมี
1. นางสาวปริชญา    ไชยบุตร
2. นางสาวรสสุคนธ์    สุขคลุม
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายปิยะพงศ์    ต่อมใจ
2. เด็กหญิงปิยะมาศ    นันทะลา
1. นางธัญรดา    หัวนา
2. นางสาวพรรณภา    ัคัมภิรดา
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายธนาวุฒิ    กันทะเตียน
2. เด็กหญิงปวันพัสตร์    ปงรังษี
1. นางรัชนี    บุญเจริญ
2. นายอินทนง    จันตา
6 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายศิรวิทย์    จินดาธรรม
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ทองดี
1. นางสาวดารารัตน์    นวลใย
2. นางศศิวิมล    ไชยชนะ
7 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงหลงฟ้า    กันทะวงค์
2. เด็กชายณที    พิมพ์ลี
1. นางสาวญาณิสา    คำแสน
2. นางอัมพิกา    จันต๊ะคาด
8 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายสงกรานต์    แซ่จาง
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์    กุ่ยแก้ว
1. นางสาวขวัญเรือน    วุฒินันชัย
2. นางยุพิน    เตมิยะ
9 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายคุณชาย    อาก้อง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    กรรมสิทธิ์
1. นางนิภาพร    เวียงโอสถ
2. นางสาวศิรินยา    สุภาวรรณ์
10 โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายกฤตพจน์    ดุพงษ์
2. เด็กหญิงธนัญญา    จะก่า
1. นางสาวพรรณวิภา    บุญญาทวี
2. นางสาวแสงเทียน    คำน้อย
11 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายลีจู    โซซ่า
2. เด็กหญิงชนกนันท์    แซ่จู
1. นางสาวทณัฐา    แซ่ว้าง
2. นางสาวนริศา    ใจธิ
12 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงป่านแก้ว    ปาละสอน
2. เด็กชายวิโรจน์    ทองศรี
1. นายพรชัย    โปธา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................