งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงพรลภัส    อิ๋วสกุล
2. เด็กหญิงยลดา    มอมขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐกมล    พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงศุภดา    ทันยะ
5. เด็กหญิงสายทิพย์    พรมเมือง
1. นางสาวพรรณเพ็ญ    ไชยาจินะ
2. นางเพียรใจ    ชำนาญกิจ
7
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงกวิสรา    พันธ์สืบ
2. เด็กหญิงกานต์รพี    ทวีชัย
3. เด็กหญิงภัททิยา    เมืองสุวรรณ
4. เด็กหญิงรวีนิภา    โชติพรม
5. เด็กหญิงวิชลาวลี    นะกะวงค์
1. นางสาวจิรเกศ    ไชยประเสริฐ
ครูไม่ครบจำนวน
5
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงกมลฉัตร    เฌอหมื่อ
2. เด็กหญิงจิตตานันท์    ชินะกุล
3. เด็กหญิงณัชชนม์    วุฒิชมภู
4. เด็กหญิงผดาพร    พิสิฐบัณฑูรย์
5. เด็กหญิงธารธารา    โพธิษา
1. นางยุพา    กาวิชัย
2. นางสาวศิริพร    สมใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงปุญยวีร์    ต๊ะแสง
2. เด็กหญิงศศิธร    แก้วรักษา
3. เด็กหญิงกันติชา    ศิริธนะ
4. เด็กหญิงนัฐมล    ไกลถิ่น
5. เด็กหญิงภัทรวดี    หมอยาดี
1. นางทิวาพร    อยู่อินทร์
2. นางสาวประนอม    ขันเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงจิราพร    ชมเสือ
2. เด็กหญิงสาวิตรี    อินทจักร์
3. เด็กชายปฏิภาณ    นวนแสง
4. เด็กหญิงศศิวิมล    ดวงใจ
5. เด็กชายอุกฤษฎ์    มีสา
1. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
2. นางสุทิน    ธนัญชัย
8
6 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายวีรภัทร    วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    เบเชสกุลชัย
3. เด็กหญิงณัชชา    เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงเอมิตา    อุ่ยแม
5. เด็กหญิงกรรณิกา    แชมือ
1. นางสุภัทรา    มณีรัตน์
2. นางสุภาวัล    เชื้อเมืองพาน
9
7 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงเจริญรัตน์    จันต๊ะโก
2. เด็กหญิงรัตติกาล    ใจสุริยา
3. เด็กหญิงพิชญาภัค    นามศรี
4. เด็กหญิงปณิตา    กันมุข
5. เด็กหญิงกมลฉัตร    เงินศรี
1. นางนงนุช    คำบุญเรือง
2. นางสร้อยวลา    ศรีรัตน์
5
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงรสิกา    ธรรมถิวัธ
2. เด็กหญิงรักษรัชด์    เตชาวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    ขันบุญ
4. เด็กหญิงณิชาภัทร    สุประการ
5. เด็กหญิงจิรชยา    กินาวงศ์
1. นางพรทิพย์    ชัชวรัตน์
2. นางสาวสายรุ้ง    วงศ์ภักดิ์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงสุพิชชา    พัฒนะอนันต์กุล
2. เด็กหญิงเกณิกา    สาธกานล
3. เด็กหญิงน้ำข้าว    พ่านเจริญกุล
4. เด็กหญิงรจนา    มาเยอะ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    แสงอภัย
1. นางสาวภัชโรบล    นนทะการ
2. นางสาววรรณศิริ    ขันคำ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................