งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงอโณทัย    คานอ
2. เด็กหญิงศวิตา    กองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกมลพร    ศรีฤทธิ์
4. เด็กหญิงอภิสรา    เจริญชัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ป้องปิ่น
1. นางสาวพรรณเพ็ญ    ไชยาจินะ
2. นางเพียรใจ    ชำนาญกิจ
6
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    มณีรัตน์
2. เด็กหญิงนันทิชา    ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปาจรีย์กูล    เรือนคำ
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    ต้นแก้ว
5. เด็กหญิงสุพิชญา    มณีรัตน์
1. นางสาวจิรเกศ    ไชยประเสริฐ
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงกชพรรณ    สุเดชมารค
2. เด็กหญิงเบญญาภา    นาเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐชยา    กาวิละ
4. เด็กหญิงชิชาญา    เทนอิสสระ
5. เด็กหญิงธาราทิพย์    กองแก้ว
1. นางยุพา    กาวิชัย
2. นางสาวศิริพร    สมใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงศรวณีย์    ตาดำนิล
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    บุญเกิด
3. เด็กหญิงณัชญา    ใจเขียว
4. เด็กหญิงปวริศา    วิริยะ
5. เด็กหญิงกันติชา    ทิพพวงค์
1. นางสาวธนีพันธ์    ชัยชนะเลิศ
2. นางสาวเพ็ญศรี    วัฒนะกนกเรขา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงปรียานุช    บุญมี
2. เด็กหญิงสายทอง    นามอุ่น
3. เด็กหญิงกรกนก    พรมเมือง
4. เด็กหญิงอริสรา    ชมภูรัตน์
5. เด็กหญิงวันใส    คำปัน
1. นางสาวกรรณิกา    ดวงบุผา
2. นางสาวกัญจน์ชญา    แก้วจินดา
7
6 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงชณานันท์    ไชยชมภู
2. เด็กหญิงณัฐชญา    รักญาติ
3. เด็กหญิงมุกตะวัน    แก้วจินดา
4. เด็กหญิงพิชชานันท์    จันเลน
5. เด็กหญิงพิชญสินี    แก้วจุลาด
1. นางสาวผกาสินี    ปางเก้
2. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
5
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต    อุยยี
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    นันทะเสน
3. เด็กหญิงสาลิตตา    หมื่อแล
4. เด็กหญิงพรทิพย์    มาเยอะ
5. เด็กชายสุชาติ    แสงเดี่่ยว
1. นางชลลดา    อินทร์เอี่ยม
ครูไม่ครบจำนวน
8
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    เชื้อเจ็ดตน
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ปิดตากรุณา
3. เด็กหญิงศิริพรกร    ดอนชัย
4. เด็กหญิงอินทิรา    มาลารัตน์
5. เด็กหญิงธินัทชา    ธรรมวงศ์
1. นายณัฐวุฒิ    ช่างสอน
2. นางอัญไอริณทร์    ราชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงนาริน    เปเจกู่
2. เด็กหญิงอาริศรา    เวียมีกู่
3. เด็กชายนิรัตน์สา    เยสอกู่
4. เด็กหญิงอภิชญา    เวียมีกู่
5. เด็กหญิงนิกาลรันต์    เบเชกู่
1. นางสาวภัชโรบล    นนทะการ
2. นางสาววรรณศิริ    ขันคำ
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................