งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงสุชาดา    บุญมี
2. เด็กชายกฤษณะ    วารีดี
3. เด็กชายลีเทอ    โวยหยื่อ
4. เด็กหญิงเขียว    อ่อง
5. เด็กหญิงกันยามาศ    ทรายมูล
1. นางปวีณา    อะสะนิธิ
2. นายภูวดล    คารินทา
2 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงวัลนิภา    ปัญญาช่วย
2. เด็กหญิงชนิดาภา    ชมชื่น
3. เด็กหญิงชาลิสา    บัวการกิจ
4. เด็กหญิงเมธาวลัย    สำราญพงศ์สุข
5. เด็กหญิงศิรินันท์    กันตีมูล
1. นางสาวสุธีรา    อินทร์ต๊ะ
2. นางสาวสุภาภรณ์    กิ่งสกุล
3 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต    เชียงเจริญกิจ
2. เด็กหญิงสุภัชชา    สิงขรเกรียงไกร
3. เด็กหญิงณิชากานต์    แซ่ลิ้ว
4. เด็กหญิงปียาภรณ์    พรโชคอนันต์กุล
5. เด็กหญิงสุรัมภา    พนาภูริกุล
1. นายวีระพล    กองแหวน
2. นางอุทุมพร    สนิทผล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................