งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงปฐพร    กมลภพ
2. เด็กหญิงปาลิกา    แจ้งแย้ม
3. เด็กหญิงชนิตา    หน่อแหวน
4. เด็กหญิงณัฐชนก    สิงห์ดา
5. เด็กหญิงวิชิตา    บัณฑิตรัตน์
1. นายชนินทร์    วงค์เทพ
2. นางสาววาสนา    คำกวน
2 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงพรปวีณ์    จันต๊ะนาเขตต์
2. เด็กหญิงสิริยากร    แสงสุกใส
3. เด็กหญิงธารทิพย์    เอี่ยมแฟง
4. เด็กหญิงมีสุข    จันต๊ะนาเขตร
5. เด็กชายภานุพงศ์    สุนทรนาค
1. นางสาวนรมน    วงค์หนัก
2. นางอัจฉราภรณ์    ยศบุญ
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงณิชมน    เหลี่ยมทอง
2. เด็กหญิงวรณัน    บุญเฉลียว
3. เด็กหญิงภัทรอัปสร    กัลละหะ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ไสยา
5. เด็กหญิงปรียาภัทร์    ณ วันจันทร์
1. นางสาวธิดารัตน์    สักลอ
2. นางสาวเกื้อหทัย    กาชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................