งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงฐิติมา    อุปนัน
2. เด็กหญิงอริษศรา​    แดงพันโพธิ์​
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์​    ลัมยศ​
4. เด็กหญิงอรอุมา    กันแสน
5. เด็กหญิงศศิธร    มูลสุวรรณ์
1. นางสาวอัญชิษฐา    ประสันใจ
ครูไม่ครบจำนวน
5
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิง ศศิวิมล    เก่งจริง
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    อุทธิยา
3. เด็กหญิงปุณิกา    พิมพ์เทพ
4. เด็กหญิงขวัญทิชา    โชติอัศวะโภคิน
5. เด็กหญิงชมพูนิกข์    แสงเจริญ
1. นางจำปา    เขื่อนเพชร
2. นางสาวนิศาชล    อนันต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ปวนเต็ม
2. เด็กหญิงพิชัญญา    โพธิจิตร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    เชื้อเจ็ดตน
4. เด็กหญิงชนัญชิดา    อาทร
5. เด็กหญิงณัฐกุลธ์    อุ่นญาติ
1. นางสาวบาจารี    พระพรเพ็ญ
2. นางสาวพรพิมล    กมลนันท์
4
4 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงน้ำขิง    อินคำ
2. เด็กหญิงลาริสสา    พงค์ทวีชัย
3. เด็กหญิงศรัญญา    โอภาสเกษม
4. เด็กหญิงญารินดา    กลมเกลียว
5. เด็กหญิงนัจภัค    คำเงิน
1. นางสาวชมภูนุช    แสนสิริ
2. นางสาวธิดาพร    บัวหลวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงขิ่น    นายมี
2. เด็กหญิงจันทร์แสง    อาศักดิ์
3. เด็กหญิงพิชญธิดา    รอดอินทร์
4. เด็กหญิงปิยวดี    พระสิงห์
5. เด็กชายชนนวัติ    เข็มโคตร
1. นายพัฒนพันธ์    จันทร์โอพาส
2. นางสาวเบญญาภา    ปันทะรส
5
6 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายธนภัทร์    จันต๊ะนาเขต
2. เด็กหญิงเกวลิน    บุญเป็ง
3. เด็กชายธนภัทร    จักรอินต๊ะ
4. เด็กหญิงชลลดา    ใจแดง
5. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ทะไล
1. นางสาวกัลยาณ์    หนูแก้ว
2. นายโอภาส    อินธรรม
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงภัทรภร    ใหม่ไชย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เรือนแก้ว
3. เด็กหญิงศศิภา    พลใจดี
4. เด็กหญิงธนพร    คงยุทธ
5. เด็กหญิงพิชชภา    เพชราช
1. นายณัฐวุฒิ    ช่างสอน
2. นายศราวุฒิ    ชัยสา
5
8 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงรสริน    เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แซ่พร่าน
3. เด็กหญิงมิรานันท์    แบแจ่กุ
4. เด็กชายสิทธิชัย    แยลอง
5. เด็กหญิงนันทนาภรณ์    พัชรมโน
1. นางสาวกมลรัตน์    เร่งเร็ว
2. นายชุติเดช    เร่งเร็ว
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................