งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงกัลชญาภรณ์    ภิระ
2. เด็กหญิงณัฐปภัสร์    มูลวงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    กุญชรสิริเลิศ
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์    วงค์ตันกาศ
5. เด็กหญิงปณิตา    จันทรวงศ์
1. นางปวีณา    อะสะนิธิ
2. นายภูวดล    คารินทา
2 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงสุวนันท์    แยลูกู่
2. เด็กหญิงพัชรา    เมอโปกุ
3. เด็กหญิงวนิดา    เบียวเชกู่
4. เด็กชายสุรพล    ซะโกกู่
5. เด็กชายวีรภัทร    แสนลี้
1. นายชาญชัย    พร้าวไธสง
2. นางสาวศรินญา    นาใจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................