งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงพรรวษา    คำเงิน
2. เด็กหญิงศุภพร    จันสุภาเสน
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    วิเชียรพัฒน์
4. เด็กหญิงปุณิกา    เร่งเร็ว
5. เด็กหญิงกรวิกา    สุตะวงศ์
1. นางนวพร    สรรพเนตร
2. นายพลกฤต    นามวงศ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายวัชรพงษ์    วังเสาร์
2. เด็กชายภูเบศวร์    เรือนคำ
3. เด็กชายพิทวัส    ยำหาน
4. เด็กหญิงสุนิษา    ศรีนาวา
5. เด็กชายหาญเครือ    สายคำ
1. นางสาวบูรณา    วรรณอุต
2. นายภูริณัฐ    เชียงชุม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ทองคนทา
2. เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา    ศรีบุรี
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี    หีมหรูน
4. เด็กหญิงนิดาพร    สิงห์ใจ
5. เด็กหญิงศรารัตน์    ตาบุญ
1. นายฤทธี    สรรพเนตร
2. นายวุฒิภัทร    อุทธิยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................