งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงพลอยนภา    มณีจันสุข
1. นางอพันตรี    คำคุณเมือง
6
2 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงธิชานันท์    เตมีศักดิ์
1. นางสาวกัลยา    คำถา
11
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงปวริศา    พละขันธ์
1. นางสาววิภาภรณ์    อนันต์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงอัญชริกา    ไชยสกุล
1. นางสาวกนกดาริทร์    มาติ๊บ
4
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงประภาศิริ    สุทธนะ
1. นางฐิติวรดา    พรมมา
5
6 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงณัฐชนันพร    ชัยชนะ
1. นางกมลพร    วงศ์ชัย
7
7 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายรัชชานนท์    ขันทบัว
1. นางสาวศิริพร    ณ อุโมง
8
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์    สายบุตร
1. นางณัฐฐรุจา    ศรีคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงธิติยาพร    แซ่จาง
1. นางสาวหยาดพิรุณ    ปาลามะ
10
10 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงเบญญภา    เมืองมิ่ง
1. นางสาวจิรภิญญา    มะธุรส
8
11 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงวรัญญา    แสนทัน
1. นางสาวรัชญา    ชูคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................