งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงบุณยาพร    ยาวิชัย
1. นางเพชรา    ชุมภูรัตน์
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    พาณิชนิธิพงศ์
1. นางนงลักษณ์    มะโนเสาร์
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงอนุตรา    ราชคม
1. นางสาวรสสุคนธ์    สุขคลุม
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงพลอยปพร    ฐากุลสิริโชติ
1. นางสาวสุคนธา    มหาเทพ
5 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงชลธิชา    พิณทอง
1. นายภัทรกร    กุนทนุ
6 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงภานินี    เอี่ยมสำอางค์
1. นางสาวสินาภรณ์    ชราชิต
7 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงอินทิรา    ส้มสาย
1. นางพรพรรณ    วิชัยปะ
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงจิดาภา    โพธิ์เกิด
1. นายณัฐวุฒิ    ช่างสอน
9 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงนาสอ    อาเลอ
1. นายสุริยฉัตร    รัตนะ
10 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงจิตรานุช    เถรนิยม
1. นางเยาวรัตน์    ชุมภูจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................