งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายพีรภาพ    คุมมงคล
2. เด็กชายกิตติกวิน    หมื่นมโน
1. นางสาวทรรศนีย์    ไร่กันทา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายธนกร    ปาอินทร์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    ปันอินต๊ะ
1. นายดุสิต    ยานะธรรม
2. นายทวี    คุณทุม
3 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายภัทรดนัย    วาบสูงเนิน
2. เด็กชายธนาธิป    อุ่นกันทา
1. นายณัฐวุฒิ    วงค์สุภา
2. นายสิทธิชัย    แก้วมูล
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงกนกพร    มงคลกำธร
2. เด็กชายแทนคุณ    วรศิริ
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ป้อมสมุทร
2. นายภานุวิชญ์    ธรรมศิริ
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงณัฐชนา    ปรัชญาวิชัย
2. เด็กชายธิติพงศ์    ตั้งผลไพศาล
1. นายชาญชัย    พรมชัย
2. นายสุระชัย    สมบัติทา
6 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    นันติ
2. เด็กชายสุรบดี    อินทิม
1. นางสาวศรัณยา    กันทิ
2. นายศรายุทธ    บ้านสระ
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายศรสินชัย    ยศมูล
2. เด็กชายคชภัค    รักษาศีล
1. นางสาวปุณณพัฒน์    ธนเดโชเดช
2. นางเรวดี    โรจน์ประโคน
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายอภินันท์    โสภา
2. เด็กชายหัสดินทร์    สำลีนิล
1. นางอนุกูล    เชยบาล
2. นายเดช    เชยบาล
9 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายจักรพงษ์    งามขำ
2. เด็กหญิงวรนันท์    คำน้อย
1. นายศรันย์    วงค์สารภี
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายภาสา    เตจ๊ะ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์    รามไพบูลย์
1. นายมาณี    ศรีชัยอินทร์
2. นายอนันต์ยศ    ประมาณ
11 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายธันวา    ธรรมบัณฑิต
2. เด็กชายกฤตเมธ    ปัญบือ
1. นายกรรณชนชัย    ใจชุ่ม
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายอดิเทพ    วงศ์สลี
2. เด็กชายเอกนรินทร์    มหาไม้
1. นายนันทวัฒน์    อนาวัน
2. นางสาวสุขฤทัย    นับติ๊บ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................