งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายวชิรวิชญ์    แก้วบุบผา
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์    คุณหงษ์
1. นางฉวีวรรณ    อุตอิ่นแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายปภินวิช    ศิรินาม
2. เด็กหญิงเรณุกา    กีรติเมธาวิน
1. นางสาวรสสุคนธ์    สุขคลุม
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายนฤดล    นวลหิรัญกุล
2. เด็กหญิงพัชรียา    สิทธิแก้ว
1. นางยุพา    กาวิชัย
2. นางสาววิภาภรณ์    อนันต์
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายวชิรวิทย์    ตินะลา
2. เด็กหญิงศิรินภา    ภิวังชัย
1. นางรัชนี    บุญเจริญ
2. นายอินทนง    จันตา
5 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงนันธิดา    แสนสิริดล
2. เด็กชายพงศ์ภัค    วงศ์สกุลเลิศ
1. นางสาวขวัญข้าว    เขื่อนเมือง
2. นางอรษา    จำปา
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายธัชพล    สุทธสม
2. เด็กหญิงสุพิชญา    หวลคิด
1. นางสาวธนิดา    คำปา
2. นางสาวนันท์ธีรา    กิจรักษ์
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายศุกลวัฒน์    ศิริวงศ์วิวัฒน์
2. เด็กหญิงยุพิน    เชอหมื่อ
1. นางสาวณัฐมล    แสนขาล
2. นางอัมพร    พลประสิทธิ์
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายปิ    ลุงตี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    สุตะนันท์
1. นายศักดิ์ชัย    ไชยชนะ
2. นายสมรส    ไกลถิ่น
9 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายอัครวินท์    บุตธินันชัย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    พรมมา
1. นางสาวขวัญเรือน    วุฒินันชัย
2. นางยุพิน    เตมิยะ
10 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายพณา    พงษ์ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพนิตพร    ใจหาญ
1. นางสาวจิราภรณ์    วาสเอื้อวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์    มโนรัตน์
2. เด็กหญิงอภิชญา    สมพงษ์
1. นางนิภาพร    เวียงโอสถ
2. นางสาวศิรินยา    สุภาวรรณ์
12 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายศุภสันต์    ตันมั่นคง
2. เด็กหญิงอริศรา    ต๊ะผัด
1. นางสาวโสพิน    พุทธิมา
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายรัชพล    ใจยืน
2. เด็กหญิงพิณทิพ    อุตส่าห์
1. นางกัลยา    สุริยะโชติ
2. นางสาวมยุรี    หัถกุล
14 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายชนกันต์    อีเดอ
2. เด็กหญิงจีรณา    มูเซอ
1. นายกรรณชนชัย    ใจชุ่ม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    ประสม
15 โรงเรียนบ้านเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายชัชวาลย์    ชุมภู
2. เด็กหญิงฉัตรชฎาทิพย์    พุ่มภู่
1. นางสาววิไลวรรณ    ใจอาวุธ
2. นางสาวสุดฤทัย    ไชยประเสริฐ
16 โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายธนดล    เบ้าทอง
2. เด็กหญิงศศิวิภา    คงคชวัน
1. นายทวี    นุกาศ
2. นางวิภาวรรณ    นุกาศ
17 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายฐิติกร    ขัดแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา    สิงห์โต
1. นางสาวพักตร์จิรา    พลหาญ
2. นางสาววิภารัตน์    นนทะจักร์
18 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายไตรภูมิ    เหล่าอัน
2. เด็กหญิงณธิดา    อินต๊ะ
1. นางยุพิน    คำยอด
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................