งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายสิรภพ    จะนู
2. เด็กหญิงจิรวนันท์    สันธิ
1. นางอารวรรณ    จันทรคณา
2. นางเกษร    แก้วตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายวีรพล    ลิไธสงค์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บางท่าโรง
1. นางพรอรดี    ซาวคำเขตต์
2. นางสาวพิมพา    วงค์อารีย์
5
3 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายกิตติธัช    อุราธร
2. เด็กหญิงวัชรากร    แรงจินะ
1. นางสาวจุฑามาศ    เพ็ญกุล
ครูไม่ครบจำนวน
17
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายสุเพชร    สุขแก้ว
2. เด็กหญิงณภาภัช    เกตุสิริกัลยา
1. นางสาวรสสุคนธ์    สุขคลุม
ครูไม่ครบจำนวน
10
5 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายณัชพล    วงษ์วาน
2. เด็กหญิงอนัญญา    บุญสุข
1. นายภัทรกร    กุนทนุ
2. นางสาวศุภลักษณ์    สุฤทธิ์
14
6 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายชนะพล    เสนหอม
2. เด็กหญิงศุภากานต์    คำวงค์
1. นางวีรนาถ    ขัติยะ
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายโชคทวี    เกตุชาญ
2. เด็กหญิง.พิมพ์รพรรณ    ชุ่มใจ
1. นางรุ่งนภา    ทองขวัญ
2. นางสายทอง    ต๊ะปัญญา
14
8 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายเอกพงษ์    สร้อยคำ
2. เด็กหญิงมาริสา    มอยบุญ
1. นางมาลี    จิตจำลอง
2. นางสาวเบญญาภา    ปันทะรส
7
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายสมชาย    ลุงวิ
2. เด็กหญิงมนทกานต์    สงคำ
1. นายศักดิ์ชัย    ไชยชนะ
2. นายสมรส    ไกลถิ่น
4
10 โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายธวัชชัย    เชอมือ
2. เด็กหญิงพลอยรัตน์    ซือมือ
1. นางสาวกัญยาณี    อินต๊ะอ้าย
ครูไม่ครบจำนวน
11
11 โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ขัติกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา    พงษ์ประสิทธิ์
1. นางสาวจิราภรณ์    วาสเอื้อวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
18
12 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายเจริญโชค    ใจแปง
2. เด็กหญิงจิราภัคร    หมื่อแล
1. นางนิภาพร    เวียงโอสถ
2. นางสาวศิรินยา    สุภาวรรณ์
9
13 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายฆนพัฒน    ตาธิเนตร
2. เด็กหญิงศิริจันทรา    วงค์ไชย
1. นายกฤตพัส    วงค์เมทา
ครูไม่ครบจำนวน
8
14 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงสุณัฐา    เพชรกล่ำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์    คำน้อย
1. นางสาวจิณณ์ณิชา    กันติ๊บ
2. นางสาวมยุรี    หัถกุล
13
15 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายปรีชา    เพเช
2. เด็กหญิงพัชรา    เชหมื่อ
1. นางสาวกมลรัตน์    เร่งเร็ว
2. นายชุติเดช    เร่งเร็ว
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายธีรเชษฐ์    กมลจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยากร    เนียมพรมลี
1. นางทิวารัตน์    ชมภูเขา
2. นางสาวสุดาวรรณ    เชื้อสะอาด
5
17 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายรัฐนภูมิ    เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงชนันพร    ธรรมสอน
1. นางสุชาดา    ศรีเกิด
ครูไม่ครบจำนวน
12
18 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายอนุพงศ์    สว่างศรี
2. เด็กหญิงพรชรินทร์    อินต๊ะวงค์
1. นางสาวพักตร์จิรา    พลหาญ
2. นางสาววิภารัตน์    นนทะจักร์
16
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................