งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายธนากร    ชวนผดุง
2. เด็กหญิงธีรนาฏ    สายสิงห์
1. นางณฐมน    ณ ลำปาง
2. นางเพชรา    ชุมภูรัตน์
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. นาย เนติพงษ์    ศรีพรม
2. นางสาวมณีวรรณ    สุขหล้า
1. นางสาว ณัฏฐิยา    น้ำสา
2. นางยุวฎี    ไชยลังกา
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายเฉลิมชนม์    สุยะต๊ะ
2. เด็กหญิงสุภาภรญ์    นามแดง
1. นางรัชฎาวดี    จันแก่น
2. นางสาวอรพรรณ    จินาตอง
4 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. นายนนทกานต์    น้อยอ้าย
2. นางสาวสุพรรณษา    พรมมิน
1. นายกิตติคุณ    ทาวาง
2. นายสมศักดิ์    สุวรรณ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    เกตุคำขวา
2. เด็กชายนิติพัทธ์    ตารินทร์
1. นางปวีณา    อะสะนิธิ
2. นายภูวดล    คารินทา
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายธีรนัย    สองศรี
2. เด็กหญิงพัชริดา    รักชาติ
1. นางสาวขวัญเรือน    วุฒินันชัย
2. นางยุพิน    เตมิยะ
7 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายการุณ    ทองผาภูมิจรูญ
2. เด็กหญิงศิขรินธาร    ยวงคำ
1. นางกุลภัสสร์    อินเงิน
2. นายณัฐวัฒน์    หวังกีรติกุล
8 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร    ภักตร์งาม
2. เด็กชายชฎากรณ์    บุญเรือง
1. นางจารวี    ชัยรัตน์
2. นางพิศมัย    อินปั๋น
9 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นายกตัญญู    แซ่ลิ้ว
2. นางสาวเมตตา    เยอต๊ะ
1. นายบัณฑิต    โบตั๋นแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายบุญญาฤทธิ์    เยส่อกู่
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    แซ่ลี
1. นายธวัชชัย    นัยติ๊บ
2. นายธานี    ทาขาว
11 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงอังคณา    ประดับชมภู
2. เด็กชายปณวัตน์    ธรรมบัณฑิต
1. นายกรรณชนชัย    ใจชุ่ม
2. นางสาวกิ่งกาญจน์    ประสม
12 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นายธัญญะ    พัชรมโน
2. เด็กหญิงอัญธิกา    เหวงซากู่
1. นางสาวกมลรัตน์    เร่งเร็ว
2. นายชุติเดช    เร่งเร็ว
13 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายธนวัฒน์    น้อยมณี
2. เด็กหญิงศศิวิมล    เขื่อนเพชร
1. นางสาวประทุมทิพย์    บุญยวง
2. นางเกศริน    จีระยิ่งมงคล
14 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายสมิทธิ์    คำม่วง
2. นางสาวกมลภัทร    แซ่ซ้ง
1. นางจารุวรรณ    อภินันท์ธรรม
2. นางจุฑาณี    บั้งเงิน
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายกรรชนพล    มูลสาย
2. เด็กหญิงปริชญา    เขื่อนคำ
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีรัตน์
2. นายบุญทรัพย์    ธนารักษ์
16 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายยุทธภูมิ    ผกาแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา    ยั่งยืนทวี
1. นางสาวจุฑามาศ    เวียงคำ
2. นางไพบุญ    กมลภพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................