งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 017
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. นายจิรภัทร    แสนดี
2. เด็กหญิงธันยชนก    แสนดี
1. นางสาวทรรศนีย์    ไร่กันทา
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายภูบดินทร์    พระวิสัตย์
2. เด็กชายปพนธนัย    เตชะตน
1. นายมานิตย์    เตชะตน
2. นางสาวริมธาร    พันธุชงค์
5
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายสิริไพศาล    กองแก้ว
2. เด็กชายณัฐตพล    บ่อแก้ว
1. นางเกศริน    กลิ่นหนู
ครูไม่ครบจำนวน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายณัฐพันธ์    ไชยคำ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์    สุพะบุญ
1. นายศรัณย์    วงค์สารภี
2. นางสาวสุดาพร    ลำคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายสุทธิพร    จะแตะ
2. เด็กชายพนัส    ปาเด่อ
1. นายกรรณชนชัย    ใจชุ่ม
ครูไม่ครบจำนวน
4
6 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายฐิตินันท์    ตุ่นยานะ
2. เด็กชายอนุพงษ์    สิงห์จารย์
1. นางจารุวรรณ    อภินันท์ธรรม
2. นายพีระศักดิ์    สกุลเวช
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................