งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายบูรณศักดิ์    ลัมยศ
2. เด็กชายวงศกร    ตุ่นใจอ้าย
3. เด็กชายกิตติชาติ    เกตุแก้ว
1. นางสาวกัลยา    คำถา
2. นางสาวศรัญญา    ระลึก
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายภูวนัย    พงษ์เผ่า
2. เด็กชายคมสันต์    สุขเกษม
3. เด็กชายณกรณ์    ก๋าใจ
1. นางนงคราญ    บุญวงค์
2. นางสาวสุธิดา    ชาคำสนธ์
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐพล    บ้านกล้วย
2. เด็กชายวันเทียบ    มารี
3. เด็กชายตฤณรัตน์    ทองดอนกลิ้ง
1. นายพนม    สุเมธา
2. นายศรีทน    นุกาศ
4 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายสันติ    ปัจจัตตัง
2. เด็กชายสรวิชญ์    เชื้อกุณะ
3. เด็กหญิงทัศนีย์    ยาคา
1. นายทวีป    ภัทรโรจน์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายศรราม    ยาอุ๊
2. เด็กชายพลเทพ    จะก่า
3. เด็กชายภาคภูมิ    ริโยธา
1. นางทวินันท์    ชูศรีโฉม
2. นางธนาภัทร    วิวัฒน์ขจรศักดิ์
6 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายอธิชา    บุญเมือง
2. เด็กชายยุทธกรรณ์    จันต๊ะนาเขต
3. เด็กชายยุทธวัตร    ศรีแก้วนิน
1. นางสาวนรมน    วงค์หนัก
2. นางนัฏฐนันท์    เตจ๊ะวงค์
7 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายภูวดล    เมอโปกุ
2. เด็กชายสมบัติ    แยลูกู
3. เด็กชายลีจู    โซซ่า
1. นางสาวศรินญา    นาใจ
2. นางสาวโสพิศ    กันยะ
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงพลอย    นามวงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐาริยา    ยอดขันธ์
3. เด็กหญิงพัชริตา    ใจกว้าง
1. นางสาวจิตมณี    สีแซก
2. นางลาวัลย์    สุขเกษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................