งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายอภิเดช    ปัญญาบุญ
2. เด็กหญิงธัญนกันต์    ปัญญาดี
3. เด็กหญิงพรปวีณ์    กันทะเนตร
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรแก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงสุนิตา    กันตรี
2. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์    พิสูจน์ศิลป์
3. เด็กหญิงธนัฎชา    ภูล้นแก้ว
1. นางจุฑามาศ    ธนารักษ์
2. นางสาวประนอม    ขันเดช
3 โรงเรียนบ้านนางแล สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงพร    วงค์ษา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มุณีจันทร์
3. เด็กหญิงจันทร์แสง    นำชัย
1. นางจำเรียง    พันสุภะ
2. นางชลดา    เชื้อเมืองพาน
4 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงธนพร    วิชาคำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    พรมตัน
3. เด็กหญิงนิราวัณ    ปาลี
1. นางจันทร์เพ็ญ    อาษา
2. นางสร้อยวลา    ศรีรัตน์
5 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายณัฐวัฒท์    มาเรียงกา
2. เด็กหญิงจันทริกา    ฟูแสง
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    แห่งพิษ
1. นางนัฏฐนันท์    เตจ๊ะวงค์
2. นางสาวพิทยารัตน์    ช่อศรีลา
6 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงหมี่จู    มาเยอะ
2. เด็กหญิงศิริพร    ซะโกกู่
3. เด็กหญิงบูยู    อาหยิ
1. นายนิคม    เทพวงค์
2. นางสาวศรินญา    นาใจ
7 โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงปยุดา    ทาบุญสม
2. เด็กหญิงจิรฐิดา    เทพหาร
3. เด็กหญิงพจวรรณ    วงษ์กราน
1. นางศรีวัย    พญาปุโรหิต
2. นายอานนท์    จันทร์ชุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................