งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ศรีพรม
2. เด็กชายอติชา    อรัญวัฒน์
1. นางพิกุล    โสภา
2. นางสาวราตรี    ศรีคูณลา
14
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์    กอแก้ว
2. เด็กชายอภิชาติ    พลเยี่ยม
1. นางสาวจีราวรรณ    จันต๊ะนาเขต
2. นางสาวเพ็ญนภา    แก้วศรีลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายศรายุทธ    พิสัยเลิศ
2. เด็กชายศุภณัฐ    ไซซ้อ
1. นางสาวจิรัชยา    นามทอง
2. นายอาโด    อินต๊ะจักร
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายธนกฤต    ขันแก้ว
2. เด็กหญิงปวริศา    ชาวลี้แสน
1. นางสาวธารารัตน์    อินพรม
2. นายพัชรพล    ขัดแป้น
8
5 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายอาอู    ทูวา
2. เด็กชายน๊อต    นามเมือง
1. นางจันทร์เพ็ญ    โนราช
2. นางสาวณัฐธิดา    ไชยทน
14
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายติตาวิน    มาเยอะ
2. เด็กชายเมือง    แสงคำ
1. นายสมคิด    เครือบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
9
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายทศวรรศน์    อุปคำ
2. เด็กชายอาหมื่อ    ลาเช
1. นางวราภรณ์    สลีสองสม
2. นายเจษฎากรณ์    ใจปิง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายณัฐวัศ    พ่วงบางโพ
2. เด็กชายธนกร    โกติแพง
1. นางสาววงเดือน    ไชยชมภู
2. นางเครือวัลย์    มะโนคำ
14
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายศิริโชค    แอฤทธิ์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    อภิวงค์ษา
1. นายพนาสัน    กันธิยะ
2. นายวิทยา    ยศจนา
4
10 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายพีรชา    ขันธ์คำ
2. เด็กชายทิพกร    อินหน่อ
1. นางสาวรตนพร    ปานสุวรรณ์
2. นายสิทธิชัย    ใจนนท์
12
11 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายศราวุฒิ    หวลอารมน์
2. เด็กชายสุพนัส    สุวรรณจินดา
1. นางสาวณัฏฐณิชา    นายโรง
2. นางสาวดวงกมล    สมทัด
7
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายพีรวิชญ์    สัมพันธ์นุกุล
2. เด็กชายวสิษฐ์พล    สุวรรณ์
1. นางสาวจิราพร    จานนอก
2. นางฤทัยรัตน์    ไวยะกา
11
13 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายนราวิชญ์    เบียงแหล่
2. เด็กหญิงหมี่ตี้    อาซองกู่
1. นายนิคม    เทพวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
6
14 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายกฤษณพล    ราชวิชา
2. เด็กชายปฏิภาณ    วงค์ริยะ
1. นายจิรวัฒน์    วงศ์ชุมภู
2. นางสาวสุดาวรรณ    เชื้อสะอาด
5
15 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายทินกฤต    แซ่ลี้
2. เด็กชายโชกุน    อุ่นดี
1. นายพีระศักดิ์    สกุลเวช
2. นางอนัญลักษณ์    อินทะนู
14
16 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายปราโมทย์    ดีสวน
2. เด็กชายมัธยม    จันทร์หนิ้ว
1. นายพรชัย    โปธา
ครูไม่ครบจำนวน
10
17 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายศิราวุฒิ    ยื้อยศ
2. เด็กชายอนวัช    สุฟู
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีรัตน์
2. นายพีรวัฒน์    เทพจักร์
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................