งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายเหนือบูรพา    อุตทองคำ
2. เด็กชายนภทีป์    ร้องคำ
1. นางสาวณัฐกานต์    ขันติธรรม
2. นายภูวสิษฏ์    บุญศรี
11
2 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายกิตติ์กวิน    จอมแสง
2. เด็กชายภูริวัฒน์    โลหะกิจ
1. นางสาวธัญญาลักษณ์    จันทะพิงค์
2. นายเอกรินทร์    ปัญญา
11
3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายสิขร    สาม
2. เด็กชายเกียรติภูมิ    หงษ์อินทร์
1. นางสาวจิรัชยา    นามทอง
2. นายอาโด    อินต๊ะจักร
7
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายสุเพชร    สุขแก้ว
2. เด็กชายอิสรานุสรณ์    จันทรากุล
1. นางสาวธารารัตน์    อินพรม
2. นายพัชรพล    ขัดแป้น
5
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายกฤษดา    นันเสียง
2. เด็กชายพงศกร    มัฆวาล
1. นางธัญรดา    หัวนา
2. นางสาวพรรณภา    คัมภิรดา
17
6 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายธวัชชัย    สุภาวงค์
2. เด็กชายชัยณรงค์    ลาตคำ
1. นางสาวกรรณิกา    ดวงบุผา
2. นางสาวอัญชลี    เวชวิกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายสมบุรณ์    บูรณดีน
2. เด็กชายพชร    ตรีอุปโภค
1. นายสมคิด    เครือบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายณัฐพล    เบกากู่
2. เด็กชายพัชรพล    สิทธิธรรมศาล
1. นางวราภรณ์    สลีสองสม
2. นายเจษฎากรณ์    ใจปิง
4
9 โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายธนวัฒน์    ใจเต็ม
2. เด็กชายไอศวรรย์    สุรินตา
1. นายศักดิ์นรินทร์    พิทักษ์อดีศร
2. นายโยธิน    ขัดศิริ
9
10 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายธันวา    วงค์แก้ว
2. เด็กชายภัควัตร    ยี่สาม
1. นางสาวอัญญมณี    วัฒนะนาวิน
ครูไม่ครบจำนวน
9
11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายอาหยิ    เชอหมื่อ
2. เด็กชายพีระพัฒน์    ไชร
1. นางสาวรตนพร    ปานสุวรรณ์
2. นายสิทธิชัย    ใจนนท์
11
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายนิธิพล    แซ่จัง
2. เด็กชายดนันภัทร    ด่วนในรำ
1. นางสาวจรรยาภรณ์    ขันแก้ว
2. นายวิชัย    ไชยวงค์
11
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายกันตพงษ์    ไชยยา
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    ทองสุข
1. นางสาวจิราพร    จานนอก
2. นางฤทัยรัตน์    ไวยะกา
5
14 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เชอก้อง
2. เด็กหญิงบูคู    มาเยอะ
1. นายปฐมพงศ์    อัครพงศ์พิสิฐ
2. นางสาวศุทธินี    ดวงสิทธิ์
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายอนุวัฒน์    แจ้งดี
2. เด็กชายณัฐพนธ์    ผาแก้ว
1. นางนันทนา    คำเขียว
2. นางลาวัลย์    สุขเกษม
11
16 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายแสง    ป่าละ
2. เด็กชายณัฐดนย์    อาซอ
1. นายพีระศักดิ์    สกุลเวช
2. นางอนัญลักษณ์    อินทะนู
7
17 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายธัชพล    เมืองแวง
2. เด็กชายยำมะ    นามติ๊บ
1. ว่าที่ร้อยตรีดิลก    สาระคำ
ครูไม่ครบจำนวน
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................