งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ปุ๊ดภาษี
2. เด็กชายวีรวิทย์    ปัญญาแดง
3. เด็กชายนรวีร์    กาญจนสกุล
1. นางสาวศิรินทร์รัตน์    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชิษฐา    ประสันใจ
2 โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายนิธิกร    ใจยา
2. เด็กชายวีราพงศ์    คุณปิ๊ก
3. เด็กหญิงสุภาพร    แสงศิริ
1. นายธิติพัทธ์    กิจสกลกาญจน์
2. นายนคร    อินต๊ะทราย
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายศุภวิชญ์    เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายสองนคร    รุ่งเรือง
3. เด็กชายจารุพัฒน์    สุทธนู
1. นางสาวกนกภรณ์    กาละวงค์
2. นางพิกุล    ธรรมลังกา
4 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายชนาธิป    ต่อมใจ
2. เด็กชายกฤษณะ    เลิศชุมภู
3. เด็กชายพุฒิพงศ์    ดอนชัย
1. นางสาวธิดาพร    สายเครือชุ่ม
2. นางลาวัลย์    สุขเกษม
5 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายอธิวัฒน์    คำเรือน
2. เด็กชายจีรพล    ราชเมือง
3. เด็กชายธีรกรณ์    ชัยอะทะ
1. นางสาวพัชรินทร์    มั่นขัน
2. นายสมบูรณ์    มาถา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................