งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. นายธีรพงษ์    ตาห่อง
2. เด็กหญิงวรดา    แดนพนาวัลย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์    จะสึ
1. นางสาวมยุรฉัตร    นัดดากุล
2. นางรัตติการ์    ปัญญาดี
2 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายธีรวัฒน์    วงศา
2. เด็กหญิงนัฐภรณ์    รักษ์มณี
3. เด็กหญิงชนิดาภา    ชมชื่น
1. นางจันทร์เพ็ญ    อาษา
2. นางสร้อยวลา    ศรีรัตน์
3 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงณัฐชา    คำน้อย
3. เด็กชายสงกรานต์    ศรีชาแอน
1. นางสาวกาญจนา    พจน์ราบรื่น
2. นางสาวพนัดดา    จอมสวรรค์ กุมนา
4 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นายอุทัย    แออือ
2. นายสุวิทย์    จะแล
3. เด็กชายวีรชัย    จะนู
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    ประสม
2. นายจำรัศ    เขื่อนเพชร
5 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายวรฤทธิ์    แซพากู่
2. เด็กชายสมชาย    แซตูกู
3. เด็กหญิงชญานันท์    ตาหมี่
1. นายนิคม    เทพวงค์
2. นางสาวศรินญา    นาใจ
6 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงอารยา    ติวันณะ
2. เด็กชายธนวัฒน์    น้อยมณี
3. นางสาวพิมพ์นภัส    ลิ้มเจริญชาติ
1. นางจารุณี    วงศ์เมือง
2. นายวารินทร์    เขตชำนิ
7 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. นางสาวพรทิพย์    บุญฤทธิ์
2. นางสาวอัญมณี    สุนันต๊ะ
3. นางสาวนริศรา    หิตะคุณ
1. นางกรรณิกา    อนุจารี
2. นายวัลลภ    รู้ยาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................