งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายพัฒนพงษ์    ถนอมดำรงศักดิ์
2. เด็กชายวิษณุ    บุรินรัมย์
1. นางสาวจีราวรรณ    จันต๊ะนาเขต
2. นายสุธีกานต์    ดอนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มะโนชัย
2. เด็กชายฉวีพงษ์    วงค์ธิ
1. นายทวน    พุ่มพวง
ครูไม่ครบจำนวน
6
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. นายทักษิณ    แซ่จี๋
2. นายหล่อโย    เปียงแล
1. นางสาวปวีณา    คำบุบผา
ครูไม่ครบจำนวน
7
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายก้อนหาญ    นวน
2. เด็กชายทัดเทพ    ยอดมณีเขียว
1. นางนันทยา    แสบงบาล
ครูไม่ครบจำนวน
10
5 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. นายสมเกียรติ    หมื่อโป
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ    ปั๋นโต
1. นางพิศมัย    อินปั๋น
2. นางสาวอัญญมณี    วัฒนะนาวิน
5
6 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายขจรศักดิ์    บุญลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ปล้องนอก
1. นางสาวณัฏฐณิชา    นายโรง
2. นายเสรี    ภีระ
8
7 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายกู้เกียรติ    พาณิชย์สุขนนท์
2. เด็กชายกิตตินันท์    มณีไพบูรณ์
1. นางสาวจินตนา    กาวี
2. นายศุภชัย    บุญวงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นายหล่อซ่า    มาเยอะ
2. นายอนุสรณ์    เยเปียะ
1. นายธวัชชัย    นัยติ๊บ
2. นายวีรยุทธ    กาพรัด
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงอาเหมย    มาเยอะ
2. เด็กหญิงรัชนีกร    หมื่อแล
1. นายสหัศทยา    สุวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเทวฤทธิ์    พรมรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. นายวัชรมัย    ใจเที่ยง
2. เด็กชายประดิษฐ์    นัยติ๊บ
1. นางสาวรัตนา    เนตรวัน
2. นางสาวสุริฉาย    ดวงคำมูล
9
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์    มณีจันทร์สุข
2. เด็กชายฉัตรชาญชัย    ธรรมสอน
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีรัตน์
2. นายพีรวัฒน์    เทพจักร์
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................