งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงนิรัชชา    พละเสน
2. เด็กหญิงพัทธนันท์    ศิริบุญญนันท์
1. นางสาวทรรศนีย์    ไร่กันทา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. นายวชิรวิทย์    ศรีบุรี
2. เด็กหญิงวิภวานี    มโนมัย
1. นางสาวมาลี    มะโนหาญ
2. นางเกศริน    กลิ่นหนู
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายเมธา    ทาแก้ว
2. เด็กชายศิริศักดิ์    ศรีจันทร์
1. นายธงชัย    มะโนกร
2. นายสิทธิชัย    รุ้งประนมกร
4 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงสุนิตา    เนเลกู่
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แซ่พ่าน
1. นายชูชาติ    จอมวุฒิ
2. นางสาวอลิสา    สมประสงค์
5 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายรณเกียรติ์    เสธา
2. เด็กชายสุรวุฑ    พุทธจันทร์
1. นางจารุวรรณ    อภินันท์ธรรม
2. นายพีระศักดิ์    สกุลเวช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................