งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์    ธรรมนาม
2. เด็กชายชนะพล    นัยติ๊บ
1. นางสาวกชกร    วิสาพล
2. นายพัฒนสิทธิ์    แสงสุข
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายกฤตยศ    ณะแก้ว
2. เด็กชายณัฐเชษฐ์    โถตันคำ
1. นายจักรพล    ยินดี
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงกัลยากร    ขันเดช
2. เด็กหญิงจิรัชยา    มาต๊ะ
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ป้อมสมุทร
2. นายภานุวิชญ์    ธรรมศิริ
4 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงวรัญญา    ใจรัตน์
2. เด็กหญิงกวินธิดา    เขื่อนเพชร
1. นายอดิศร    ศรีจุมปา
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงเพียงใจ    วงค์วัน
2. เด็กหญิงกิตติวรา    จันทร์พัน
1. นางสาวศรัณยา    กันทิ
2. นายศรายุทธ    บ้านสระ
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ไชยวุฒิ
2. เด็กชายกิตติภณ    นามคำ
1. นายธนากร    แสนคำมา
2. นายบุญชัช    ผลทิพย์
7 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายโทนี่    อ้ายหลอด
2. เด็กชายสุพจน์    สุพะเสริฐ
1. นายลัทธพล    กันธิยะกาศ
2. นายเกียรติศักดิ์    โกพาหรี
8 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงสาวิตรี    อินทจักร์
2. เด็กชายต้อม    บุญมี
1. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
2. นางสาวมลวิภา    สุโรพันธุ์
9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงพิมชนก    แก้วนาติ๊บ
2. เด็กหญิงณัฏวดี    แสงแก้ว
1. นางจรรยา    สมบัติทา
2. นายสุริยา    สินมูล
10 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงพอพอ    ซอซอ
2. เด็กชายสุริยา    ซอซอ
1. นางสาวณัฐธิดา    สวยสม
2. นางธนาวรรณ    จันทร์แดง
11 โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายธรากร    พงมา
2. เด็กชายสมบัติ    คำแสง
1. นางสาวรตนพร    ปานสุวรรณ์
2. นายสิทธิชัย    ใจนนท์
12 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงศุพัตชญา    อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงสิริยากร    แสงสุกใส
1. นางอัจฉราภรณ์    ยศบุญ
2. นายโอภาส    อินธรรม
13 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงสุพิชญา    เพ็ญพรทิพย์
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ    นิมิตร
1. นางสาวปวีณา    ช่างแท้
2. นายรณชัย    สิงห์คำ
14 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายธีรวัฒน์    จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    ยอดยา
1. นางสาวปวิชญา    ทองกันยา
2. นางสาววันวิสาข์    ยะจินดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................