งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายบวรวิชญ์    พมาลัย
2. เด็กชายกิตตฺิธร    ชมภูศรี
1. นายพรหมจรินทร์    ชั่งทอง
2. นายพัฒนสิทธิ์    แสงสุข
2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    โรจน์บดินทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สมวัน
1. นางปาริชาติ    ธรรมเดช
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายธนกฤต    แหยมใส
2. เด็กหญิงธัญพิชชารัตน์    สมณะ
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ป้อมสมุทร
2. นายภานุวิชญ์    ธรรมศิริ
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    มาลาวิลาศ
2. เด็กชายธีวสุ    เนียมไย
1. นางณัฐการย์    จันต๊ะ
2. นางสาวรุ่งนภา    สายบัว
5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายเจเจ    อุ่นคำ
2. เด็กหญิงมอญ    ไป
1. นางสาวบูรณา    วรรณอุต
2. นายภูริณัฐ    เชียงชุม
6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    แสงคำ
2. เด็กหญิงอรวรรยา    โสภา
1. นางอนุกูล    เชยบาล
2. นายเดช    เชยบาล
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงไอยารินทร์    พรมแก้ว
2. เด็กชายฉัตรตมงคล    กันทะนา
1. นายธงชัย    มะโนกร
2. นายสิทธิชัย    รุ้งประนมกร
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงชลารัตน์    โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงเพียงสิริ    เชื้ออุบล
1. นางมาณี    ศรีชัยอินทร์
2. นายอนันต์ยศ    ประมาณ
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายศรัณย์    วงศ์พิระ
2. เด็กหญิงนราภรณ์    อิ่นสุวรรณ
1. นางลาวัลย์    สุขเกษม
2. นางสาวสุขฤทัย    นับติ๊บ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................