งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายดำรงศักดิ์    แสนสล่า
2. เด็กหญิงเกล้ากนก    สิงห์อุดม
1. นายพัฒนสิทธิ์    แสงสุข
2. นางสาวอุทัยวรรณ์    วิสาพล
6
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายพงศกร    สินใจ
2. เด็กชายษุภากร    ถาคำ
1. นายจักรพล    ยินดี
ครูไม่ครบจำนวน
8
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายจักรพงษ์    มหาวรรณ์
2. เด็กชายภูวนัย    พงษ์เผ่า
1. นางสาวชฎาพร    กาบผัก
2. นางสาวสายพิมพ์    สุยะต๊ะ
10
4 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายยูจีน    บาร์โลว์
2. เด็กชายก้องภพ    โคนาสอน
1. นางสาวกนกพร    เอกจิตร
2. นางรัชนีพร    ดีปาละ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ขจรเลิศลักษณ์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    จะคือ
1. นางสาวกุลทรัยพ์    สุริยะ
2. นางสาวธนิดา    คำปา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายสรณ์ศิริ    กุจโรจน์สิริ
2. เด็กชายวสุธันย์    แก้วกาศ
1. นายสมพล    บุญมา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    สุวรรณศรี
4
7 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายทีฆายุ    พุทธะ
2. เด็กชายวิชัย    เฌอหมื่อ
1. นางสาวณัฐธิดา    สวยสม
2. นางธนาวรรณ    จันทร์แดง
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายกิติพงค์    จะนุ
2. เด็กชายกรรชัย    พานเทียน
1. นางสาวรุ่งฤดี    วงค์เสือ
2. นางศรีวรรณ    โพธิกลาง
8
9 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายชัชวาล    กันทะวงค์
2. เด็กชายกฤติพงษ์    เรือนเขียว
1. นางสาวกีรติรัชต์    จันทร์อ้าย
2. นางสาวปราณีย์    ศรีใจ
7
10 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายปรีชา    จันต๊ะปัน
2. เด็กชายจิรภัทร    จันต๊ะ
1. นายนันทวัฒน์    อนาวัน
2. นางลาวัลย์    สุขเกษม
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................