งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายเดชพนต์    ทองใบ
2. เด็กชายชนภัทร    ศรีปราชญ์
3. เด็กชายสิรภัทร    สารบรรณ
1. นางพิสมัย    ชววิกรานต์
2. นางสาวมัลลิกา    เครือแก้ว
2 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงจิดาภา    ลาเชกู่
2. เด็กหญิงสุชัญญา    เกษมกิตติกุล
3. เด็กหญิงจิตรสินี    แซ่ดู่
1. นางจินตนา    สุริคำแดง
2. นายอานนท์    จาดิ
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายวรณัฏ    มิยะยม
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    มหาวรรณ์
3. เด็กหญิงพรรณิภา    อวดดี
1. นายพุฒิพงษ์    พิทาคำ
2. นายอภิชาติ    ปูชัย
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ทองสุข
2. เด็กหญิงแพรวา    อาก่า
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    พัลวัล
1. นายศรีทน    นุกาศ
2. นางเรวดี    โรจน์ประโคน
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายประเสริฐ    เชอกอง
2. เด็กชายณัฐพล    เบกากู่
3. เด็กชายสมคิด    มาเยอะ
1. นายสมศักดิ์    สุวรรณ
2. นายอนันต์    สิงห์หา
6 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์    แบเชกู่
2. เด็กชายอุดมชัย    จะแสง
3. เด็กชายวัฒนธร    สันติคีรีดล
1. นางสาวกมลลักษณ์    จันทร์หลวง
2. นางสาวกัลยาณี    อะทะวงษา
7 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายพิมพ์ชนก    ยุคำมูล
2. เด็กชายเอกราช    ใจเย็น
3. เด็กชายธนภัทร    น้อยพุฒ
1. นายจิรายุทธ    กันทะสอน
2. นางสาวอาทิตยา    ทรงอำพัน
8 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    แซ่ต่า
2. เด็กหญิงแพรนภา    แซ่บื้อ
3. เด็กหญิงณิชา    วารีเอื้ออนันต์
1. นายศุภชัย    บุญวงค์
2. นางสาวสงกรานต์    ธิยะคำ
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายเทวราช    ทวนกิ่ง
2. เด็กชายพชรพล    ดอนลาว
3. เด็กหญิงพอเพียง    แพงละลวน
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีรัตน์
2. นายอิสรภาพ    ใสสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................