งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายคณานุรักษ์    ล้อมวงค์
2. เด็กชายธนัทษานนท์    นันต๊ะเสน
3. เด็กชายพงศกร    ดวงทับจันทร์
1. นางสาวพิมพา    วงค์อารีย์
2. นางสาวอุทัยวรรณ์    วิสาพล
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายพรชัย    กิลัย
2. เด็กชายกิตติพงศ์    หาญประทุม
3. เด็กชายกิตติพงศ์    สุริยะพรม
1. นายคมสันติ์    นันต๊ะเสน
2. นายวีระศักดิ์    ภูมิสร
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐพล    บ้านกล้วย
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    คำหล้า
3. เด็กหญิงสุภมาศ    สุขกายรักษ์
1. นางสาวปุณณพัฒน์    ธนเดโชเดช
2. นายศรีทน    นุกาศ
4 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายโอบนิธิ    แซ่จ๋าว
2. เด็กชายเจริญรัตน์    วิไล
3. เด็กหญิงวนาพร    แซ่เฉิน
1. นางสาวภัทรนันท์    พรชัยรุ่งจรัส
2. นางสาวสงกรานต์    ธิยะคำ
5 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายธเนศพล    อาริยะ
2. เด็กชายนิธวุฒิ    แสนมูล
3. เด็กหญิงนภัชรา    ปันเทพ
1. นายประกอบ    เทพดวงแก้ว
2. นายมนูญ    ศิริเมืองจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................