งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายอัฒฑ์กวิน    ทองใบ
2. เด็กชายธนพล    ทิวาพัฒน์
3. เด็กชายธนวัฒน์    สายสิงห์
1. นางสาวมัลลิกา    เครือแก้ว
2. นางสาวอรรถวดี    อิทธิพลเลิศปัญญา
2 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. นางสาวศศิธร    ดวงกลาง
2. นายนที    นันตา
3. นายพิษณุ    สุทธิ
1. นายพศวีร์    กองคำ
2. นายโชติพงศ์    ทุมมานอก
3 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายภูริ    เมืองชื่น
2. เด็กชายธันวา    โชติวิทยโภคิน
3. เด็กหญิงโยธการ์    สุขเกษม
1. นายคมสันติ์    นันต๊ะเสน
2. นายบุญเรือง    ประดิษฐ์
4 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงปาริชาติ    แก้วปุก
2. เด็กหญิงฐิตารีย์    ศรีบางพลีน้อย
3. เด็กหญิงเรณุกา    จอมแสง
1. นายศรีทน    นุกาศ
2. นางเรวดี    โรจน์ประโคน
5 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายดนัย    แซ่ปา
2. นายภาราดร    แซ่หวู่
3. นายลีซอ    อาหงี่
1. นายสมศักดิ์    สุวรรณ
2. นายอนันต์    สิงห์หา
6 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายอาผ่า    เชอกอง
2. เด็กชายน้ำใจ    ซื่อบื้อ
3. เด็กหญิงณัฐพร    ปู่แปะ
1. นายศุภชัย    บุญวงค์
2. นางสาวสงกรานต์    ธิยะคำ
7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    วุ้ยยือ
2. เด็กหญิงภัคจิรา    เรชอกู่
3. เด็กหญิงการะเกศ    อาซางกู่
1. นางสาวกาญจนา    เกตุอินทร์
2. นายนุกูล    ปัญญา
8 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. นายรติพงศ์    แผ่นศิลา
2. นายศรราม    สุวรรณชมภู
3. เด็กชายปวีร์    พุธวงศ์
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย    สัตย์สม
2. นางพิกุล    วรรณโน
9 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายพชรพล    พรมชัย
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นาคลังกา
3. เด็กหญิงสุนิษา    หมื่นคำ
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
2. นายนัฐพงศ์    กุณณา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................