งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายทัด    สมบูรณ์
2. เด็กชายศรัณยพงศ์    มหาผล
3. เด็กชายอิทธิเชษฐ์    ชื่นใจ
1. นางสาวปุณณพัฒน์    ธนเดโชเดช
2. นายศรีทน    นุกาศ
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายพงศกร    เชอมือกู่
2. เด็กหญิงคีตภัทร    เบกากู่
3. เด็กหญิงรสริน    เชอหมื่อ
1. นายอนันต์    สิงห์หา
2. นายเจษฎากรณ์    ใจปิง
3 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายธนชัย    แซ่พร้าน
2. เด็กชายบอล    อาหยิ
3. เด็กชายดนุเดช    แซ่จ๋าว
1. นางสาวภัทรนันท์    พรชัยรุ่งจรัส
2. นางสาวสงกรานต์    ธิยะคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................