งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงชุติมา    จังพล
2. เด็กหญิงพิจิตรา    ชินศรี
1. นางสาวทรรศนีย์    ไร่กันทา
ครูไม่ครบจำนวน
12
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายธนภัทร    จำศิลป์
2. เด็กชายจักรภพ    ปรวกพรมมา
1. นายจักรพล    ยินดี
ครูไม่ครบจำนวน
16
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายอมรเทพ    อำรุงสาคร
2. เด็กหญิงลัลน์ลลิตา    ศุภพิชญ์นาม
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ป้อมสมุทร
2. นายภานุวิชญ์    ธรรมศิริ
9
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายธีรนัย    นะนันวี
2. เด็กชายกรวิชญ์    สุทธินนท์
1. นายชาญชัย    พรมชัย
2. นายสุระชัย    สมบัติทา
8
5 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    เผ่าเสน
2. เด็กหญิงณภาภัช    บัวเผียน
1. นางสาวศรัณยา    กันทิ
2. นายศรายุทธ    บ้านสระ
15
6 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายคิมห์หัน    สุวรรณ
2. เด็กชายภานุโชติ    ใจอาษา
1. นายทนงศักดิ์    ผิวนวล
2. นายวัฒนา    ชัยวุฒิ
11
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายไทพัทธ์    ธีรธนินท์ฉัตร
2. เด็กชายอติกานต์    ศิริโท
1. นางสาวปุณณพัฒน์    ธนเดโชเดช
2. นางเรวดี    โรจน์ประโคน
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงณัฐชญา    รักญาติ
2. เด็กหญิงมุกตะวัน    แก้วจินดา
1. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
2. นางสาวมลวิภา    สุโรพันธุ์
4
9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงสุภิสรา    อูปสาแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ปุระเสาร์
1. นางอนุกูล    เชยบาล
2. นายเดช    เชยบาล
6
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายชยากร    วิริยะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    สืบบำรุง
1. นายธงชัย    มะโนกร
2. นายสิทธิชัย    รุ้งประนมกร
5
11 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายวีรศักดิ์    โสภาพรชัย
2. เด็กหญิงขนิษฐา    นัยแสง
1. นายธีรวัฒน์    แสนศิริ
2. นายศราวุฒิ    คำอ้าย
14
12 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงธัญณิชา    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงจีรนันท์    ปุยคำ
1. นายวิรัตน์    เขียวขอม
2. นางสัจวรรณ    อินเทพ
13
13 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายธีรพัฒน์    มูลน้อย
2. เด็กหญิงอัจฉรา    เงินศรี
1. นางสาวสุธีรา    อินทร์ต๊ะ
2. นางสาวสุภาภรณ์    กิ่งสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายทวนทอง    ศิริธร
2. เด็กชายปฏิภาณ    ปันปา
1. นายศรัณย์    วงค์สารภี
ครูไม่ครบจำนวน
6
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล    จันทรังษี
2. เด็กหญิงปริณดา    กองแก้ว
1. นางมาณี    ศรีชัยอินทร์
2. นายอนันต์ยศ    ประมาณ
10
16 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงนันทิพร    พัฒนะอนันต์กุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ยาแปงกู่
1. นางสาวปวีณา    ช่างแท้
2. นายรณชัย    สิงห์คำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายอนุชิต    อินต๊ะรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญหทัย    เพิ่มสุ่ข
1. นางจารุณี    วงศ์เมือง
ครูไม่ครบจำนวน
16
18 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพัชรพร    สมบัตรา
2. เด็กชายกรวิชญ์    คงกร
1. นางสาวพัชรินทร์    มั่นขัน
2. นายวศิน    มาเตี่ยง
18
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................