งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายบัญชา    นันทะเสน
2. เด็กชายธนกฤต    สุดสังข์
3. เด็กชายเด็กชายณัฐดนัย    ปรีชญาวิทย์
1. นายกานต์    มากกุญชร
2. นายสิทธิชัย    แก้วมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สิทธิวงค์
2. เด็กชายปฏิญญา    ยาวิชัย
3. เด็กชายรัชชานนท์    ดอนชัย
1. นางณรัชยา    ใจหล้า
2. นายพิพัฒน์พงษ์    ป้อมสมุทร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................