งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงพิชญาพร    ถิ่นศรี
2. เด็กหญิงสโรชา    หลิมประเสริฐ
3. เด็กหญิงอุมากร    บุตรพรหม
1. นายนพรัตน์    ทิพย์กรแก้ว
2. นายเริงชัย    มาเล
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงอภิชญา    ตานี
2. เด็กหญิงศศิธร    บุพศิริ
3. เด็กหญิงนริศรา    เสียงดี
1. นางจุฑามาศ    ธนารักษ์
2. นางสาวประนอม    ขันเดช
3 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายมงคล    จำนงค์ศรี
2. เด็กหญิงชมพูนุท    จันทร์แดง
3. เด็กหญิงมะลิวัลณ์    ทรายชมภู
1. นางพรรณี    ภิญโญ
2. นางวิภาวรรณ์    ปัญโยแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................