งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงนันธิชา    แก้วดวงตา
1. นางสาวอุทัยวรรณ์    วิสาพล
16
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กชายอากร    การเร็ว
1. นางศิริพร    ไชยวงค์ษา
16
3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ธิปญาณา
1. นายอัศวิน    ด่านพินิจ
11
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ต๊ะปิง
1. นางสาวแคตทรียา    อินเสาร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ    ข้าวก่ำ
1. นางจิดาภา    วิเศษศักดิ์
14
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงจรุวรรณ์    ไชยชุมภู
1. นางธัญรดา    หัวนา
13
7 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงนางแล    อาม่อ
1. นางวรายุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
6
8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงพรทิพย์    โว่ยลอง
1. นางอัจฉริยา    จันทร์แสง
7
9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงวณิชชา    เชอหมื่อ
1. นายอนันต์    สิงห์หา
5
10 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงณิชนันท์    แซ่จัง
1. นางจรรยา    จิตรวิจารณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงวนิลา    เอจู
1. นายจำนงค์    เพ็ชรรัตน์
11
12 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กชายภานุพงษ์    สุขใส
1. นางสาวทรงสวาท    ใจมูล
10
13 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายัทัชชกร    คำภิโล
1. นางสาวธิติมา    ไวยะกา
9
14 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ์    เรียงดี
1. นางอัญชลี    ธนสารพิพัฒน์คุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงไปรยา    ยิ่งคุณปัญญา
1. นางสาวนิตยา    วันทองทักษ์
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เบเชกู่
1. นายสถาพร    แหยมคง
16
17 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงสิรินรินทร์    กุมพันธ์
1. นางศิลปี    ธำรงอัตนาถ
15
18 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    สุรินแก้ว
1. นายมนูญ    ศิริเมืองจันทร์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................