งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายณัฐภูมิ    วงศ์มุทิตาจิต
1. นางสาวพิกุล    เหลากิจ
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงกฤษนา    นันทะเสน
1. นางศิริพร    ไชยวงค์ษา
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงวริศรา    ทวีสุข
1. นางสาวแคตทรียา    อินเสาร์
4 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    มะโนจิตต์
1. นางสาวศรัณยา    กันทิ
5 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงณัฐริกา    มณีจันทร์สุข
1. นายภัทรกร    กุนทนุ
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงพิชญาพร    สว่างเต็ม
1. นางสาวศิริลักษณ์    กัญวรรณ
7 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงบูคุง    ปอยาง
1. นางวรายุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
8 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงสาวิตรี    อินทจักร์
1. นางพาฝัน    เขื่อนเพชร
9 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงเอ้ย    สมแสง
1. นางสาวฉัตรฐิพร    ถาเปียง
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงแสงจิ่ง    แสงดี
1. นางทัศนา    ธนูแก้ว
11 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายอาถู่    ชิมือ
1. นางสิริรัตน์    ปัญญาติ๊บ
12 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงจันทรา    โชครัตนสกุล
1. นางสาวทรงสวาท    ใจมูล
13 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงอชิรญา    โสภสุนทร
1. นางสาวธิติมา    ไวยะกา
14 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายศุภวิชญ์    พรมเผ่า
1. นางสาวนรมน    วงค์หนัก
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายธนพจน์    จันทะปัดษา
1. นางพวงผกา    ธิวงค์เวียง
16 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายหล่อต๊ะ    ยูเคอะ
1. นายนที    สันติภูมิสวรรณ
17 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์    สายแปง
1. นางสาวอภิญญา    อินกอง
18 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายชวัลพัชร    ปวงคำ
1. นางเฉลิม    สิทธิยศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................