งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่องหวาย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงวิรากาล    เล็กอ่อน
1. นางสาวพิกุล    เหลากิจ
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงนภสร    หนูเจริญ
1. นางศิริพร    ไชยวงค์ษา
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงชนาภัทร    ไชยอาม
1. นางสาวแคตทรียา    อินเสาร์
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงเบญญาพัชร์    ข้าวก่ำ
1. นางจิดาภา    วิเศษศักดิ์
5 โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงพลอย    บุญรอด
1. นางกรรณิกา    มะโนหาญ
6 โรงเรียนบ้านสันต้นขาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงพิชชานันท์    จันเลน
1. นางสาวผกาสินี    ปางเก้
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงสุภาพร    ศิริวงศ์วิวัฒน์
1. นายอนันต์    สิงห์หา
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงเพ็ญจันทร์    บุญแสง
1. นางสาวอภิญญา    มะโนคำ
9 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงสาวิตรี    จะทอ
1. นางหทัยรัตน์    ศรีสังวรณ์
10 โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงอาพอ    โวยยือกู่
1. นางสาวสุทธิดา    ชัยศิลปิน
11 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายนครินทร์    มัชฌิมาภิโร
1. นางสาวกิติยา    วรรณแก้ว
12 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงกวินธิดา    ต่อมจันทร์
1. นางสาวนันทาทิพย์    กันทะวัง
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายอภิวุฒิ    ภู่ทัยกุล
1. นางสาวนิตยา    วันทองทักษ์
14 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงอินธิรา    เยสอกู่
1. นางสาววัลลภา    แปงทอน
15 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงธัญจิรา    จะลุ
1. นางจิณณ์ณณัช    จันทราช
16 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงชมัยภรณ์    พรมสวัสดิ์
1. นายมนูญ    ศิริเมืองจันทร์
17 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงวัชรินทร์    อินต๊ะวงค์
1. นางสาวศุรีนิออน    ปันอินแปง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................