งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงจุรีพร    อดกลั้น
2. เด็กหญิงพัชรวาท    พวงสุยะ
1. นางสาวทรรศนีย์    ไร่กันทา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กชายพงศธร    วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายน่านนที    ชุมมะโน
1. นายณัฐวุฒิ    วงค์สุภา
2. นายสิทธิชัย    แก้วมูล
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กชายเทวกฤต    ตุงคะมาลี
2. เด็กหญิงพรนภัส    ชีรอน
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ป้อมสมุทร
2. นายภานุวิชญ์    ธรรมศิริ
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายรพีพงศ์    ชุ่มพงษ์พันธ์
2. เด็กชายพัดเมฆ    เตชะตน
1. นางณัฐการย์    จันต๊ะ
2. นางปฐมาพร    มณีรัตน์
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายพณพงษ์    ธีรธนินท์ฉัตร
2. เด็กชายสิทธินนท์    พรมนาถ
1. นางสาวปุณณพัฒน์    ธนเดโชเดช
2. นางเรวดี    โรจน์ประโคน
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายภูเบศวร์    เรือนคำ
2. เด็กชายหาญเครือ    สายคำ
1. นางสาวนิภาพร    ชัยชนะ
2. นางสาวบูรณา    วรรณอุต
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    วัชรคุณากร
2. เด็กหญิงชลธิดา    คำซ้อน
1. นางอนุกูล    เชยบาล
2. นายเดช    เชยบาล
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงดาราธิป    สนั่นนอก
2. เด็กชายวุฒิชัย    สารอุด
1. นายศรัณย์    วงค์สารภี
2. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์    กาละวงค์
9 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายยศวริศ    โคแพร่
2. เด็กชายประดุจเทพ    โสใหญ่
1. นางสาวปวิชญา    ทองกันยา
2. นางสาวสุดาวรรณ    เชื้อสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................