งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ยาวิชัย
2. เด็กหญิงกนกอร    ศิลปะ
3. เด็กหญิงญาณิศา    ดอนชัย
4. เด็กหญิงฐิติพร    กาบคำ
5. เด็กหญิงณัฐพร    เกตุขำ
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย    แซ่เฮ้ย
7. เด็กหญิงชนาภา    ทำทาน
1. นางสาวสุจิตรา    สิถิระบุตร
2. นางสาวเบญจวรรณ    สมประสงค์
3. นางแสงดาว    เมืองใจ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายพชร    มันตาวลี
2. เด็กชายสมชาย    จะแจ๋
3. เด็กชายอุทัย    มาเยอะ
4. เด็กชายรัฐนนท์    เฮ็งลี้
5. เด็กชายรัชภูมิ    แสงคำ
6. เด็กหญิงศิริพร    มาเยอะ
7. เด็กหญิงรมิดา    แชเปียว
1. นางสาวณัฐธิดา    สวยสม
2. นางธนาวรรณ    จันทร์แดง
3. นางอัญชลี    ก่อเกิด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................