งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงวิภา    พานิชย์
2. เด็กหญิงบุญนิธย์    จันทะวงค์
1. นางสาวทรรศนีย์    ไร่กันทา
2. นางนางเพชรา    ชมภูรัตน์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายฐิติพงษ์    ฐิติจิรสกุล
2. เด็กชายทัตธน    ไชยวรรณ์
1. นายมานิตย์    เตชะตน
2. นางสาวริมธาร    พันธุชงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงปานตะวัน    ฟังสำเนียง
2. เด็กหญิงอาเยอ    เยส่อ
1. นางเกศริน    กลิ่นหนู
ครูไม่ครบจำนวน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายอาทิตย์    หยังสู
2. เด็กชายเฉลิมชัย    สุภาพ
1. นางสาวธนัญญา    กำแพงคำ
2. นายศรัณย์    วงค์สารภี
5 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นายฐิติพงษ์    แซ่เติ๋น
2. นายอนันโชค    แซ่พ่าน
1. นายชูชาติ    จอมวุฒิ
2. นางสาวอลิศา    สมประสงค์
5
6 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายสุรบดินทร์    นวลพนัส
2. เด็กชายธีระพงษ์    อินต๊ะสม
1. นายทองแดง    วุฒิเศลา
2. นายรชตพชร    ธนรชต
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................