งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายเนวิน    สมแค้ว
2. เด็กชายธีรวัชร    น้อยปลิว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    ล้อมวงค์
1. นางพิกุล    โสภา
2. นางสาวราตรี    ศรีคูณลา
2 โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงสุมัญชนาถ    ปัตถาเวตัง
2. เด็กชายชยากร    แลเชิญโชติรวี
3. เด็กหญิงภูฟ้า    โตสะอาด
1. นายเอกชัย    ทองพันธ์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายวิโรจน์    นำปัน
2. เด็กชายเด่น    แซ่จาย
3. เด็กหญิงนภา    คาล่า
1. นายพนม    สุเมธา
2. นายศรีทน    นุกาศ
4 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงวราภรณ์    พรมวิภา
2. เด็กหญิงธนาพร    จรรยา
3. เด็กหญิงเพชรรดา    พรมวิภา
1. นางพิมพา    ชูชื่น
2. นางราตรี    ทิวากรพรรณราย
5 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายอนุพงษ์    จะฟะ
2. เด็กหญิงทัดดาว    เยซอกู่
3. เด็กหญิงธนภรณ์    จันทร์แก้ว
1. นางสาวปิยธิดา    ไชยมงคล
2. นายรชตพล    ฟองคำ
6 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายจะจู    จะดอ
2. เด็กชายยุทธการ    สุรางค์วิไล
3. เด็กชายธีรเดช    แซ่ว่าง
1. นายณรงค์เดช    หัตถกอง
2. นายสิทธิโชค    ผดุงสุริยะ
7 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพัชราภา    บุญยวง
2. เด็กหญิงนวลจิ่ง    ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แจ่มประเสริฐ
1. นายวศิน    มาเตี่ยง
2. นางเกษรินทร์    พรมแจ้
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................