งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายกัณภัทร    นามวงค์
1. นางวราลักษณ์    มากกุญชร
2 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพิชฎา    สืบใจถา
1. นางสาวธิดารัตน์    ธรรมโม
3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงธารพระพร    ขุนหมุด
1. นางหัทยา    กนกพัฒนกุล
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงชณัฐปภา    ดอนชัย
1. นางสาวกรรนิศา    วงคศ์ศิริ
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายธิติศักดิ์    ศรีจักร์
1. นางสุกัลยา    มีแดนไผ่
6 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1. เด็กหญิงโซเบดา    อาหมื่อ
1. นางสาว นุชนารถ    แซ่เต็น
7 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    คำแดง
1. นางชุติมณ    นามวงศ์
8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงรังสินี    ผาสบ
1. นางสาววราพร    อารีย์
9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เชอหมื่อ
1. นางมาลินี    บุรารักษ์
10 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงจงกลนี    วันตานาม
1. นางทัศนีย์    ใจแก้ว
11 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายธีรภัทร    เชอหมื่อ
1. นางกานต์พิชชา    ชัยลังกา
12 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงสรัลพร    คำดี
1. นางสาวอังคณา    หาญคำภา
13 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กชายนพกร    จันทนาเขต
1. นายโสภณ    เทพอุดม
14 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงพชรพร    ยานะฝั้น
1. นางสาวพนัดดา    จอมสวรรค์ กุมนา
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงปาณชญา    วรวรรณโณทัย
1. นางรุ่งนภา    คำสม
16 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงจันทนา    วุ้ยยือ
1. นางสาวสุจิตรา    สงคราม
17 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงดาริน    คำแก้ว
1. นางกรรณิกา    สุภาษิต
18 โรงเรียนบ้านจอเจริญ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสงประทุม
1. นายสมนึก    หาญกา
19 โรงเรียนบ้านปงเคียน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงบุญนิศา    แซ่ซ้ง
1. นางยุพิน    คำยอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................