งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ลือราช
2. เด็กหญิงสุภาสิณีย์    วันทิตย์
1. นางสิริพร    กองพรหม
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงชวิศา    สกุลวิไล
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัสรากร    สีอินทร์
1. นางจิดาภา    วิเศษศักดิ์
2. นางจินตนา    พยอม
3 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงกิตติวรา    จันทร์พัน
2. เด็กหญิงกิติญา    สิงห์ราชา
1. นางสาวกฤษณา    สีคำบุญลือ
2. นางสาวชุติมา    เหงาจุ๊
4 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงศุภกานต์    ใจพรม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ผ่องสติปัญญา
1. นางสาวศิวพร    ดอนเลย
2. นายศุภชัย    สมฤทธิ์
5 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงสุดาพลอย    เมอปุก
2. เด็กหญิงนันธิดา    แสนสิริดล
1. นางกุลรภัส    ศรียอด
2. นางวรายุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
6 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงอรอนงค์    มุชินนชัย
2. เด็กหญิงปิยธิดา    กันทะ
1. นางฐิติรัตน์    พลเยี่ยม
2. นางสาวธนิดา    คำปา
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงปณิศา    เยเบียง
2. เด็กหญิงกุมภาลา    เชอมื่อกู่
1. นางมยุรี    กิจรักษ์
2. นายเอกชาติ    วรรณสกล
8 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายพีระภัทร    หอมพรมมา
2. เด็กหญิงนริศรา    ศรีเมือง
1. นายจำเริญ    มาดี
2. นายสมพล    บุญมา
9 โรงเรียนผาขวางวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงวิชุดา    จะแตะ
2. เด็กหญิงรมิดา    เมธีรัตนวงศ์
1. นางสาวมณีนุช    คำมี
2. นางสาวอรุณี    มาฟู
10 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงกฤษติกา    ปัญญารส
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย    ขาวเดช
1. นายสุธรรม    ปงหาญ
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงวรกานต์    แก้วกระจ่าง
2. เด็กหญิงธัญชนก    อินชุม
1. นางศรีไพร    สุรัตน์
2. นางสาวอรอนงค์    สุวรรณจักร
12 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงชนกนันท์    ไชยภาพ
1. นางสาวจรรยภรณ์    ขันแก้ว
2. นางสาวสุดาพร    ลำคำ
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา    พงษ์สวรรค์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    แสงสุวรรณ
1. นางพวงผกา    ธิวงค์เวียง
2. นางอัญชรี    จันทราษฎร์
14 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงศศิญา    เยส่อ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทูตสันติ
1. นางสาวณัฐธิดา    สุภาพกุล
2. นางศิรดา    ชาวส้าน
15 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงสายน้ำ    นิลสวิท
2. เด็กหญิงแก้วตา    ทองไทร
1. นางสาวชุลี    ไชยวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................