งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพศิกา    แรงจินะ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีพรม
1. นางศิริพร    ไชยวงค์ษา
2. นางสาวศิริพร    เฉลิมเลี่ยมทอง
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงรัตนา    ใจลังกา
2. เด็กหญิงเปรมสินี    ภักดี
1. นางสิริพร    กองพรหม
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ปัญโญ
2. เด็กชายชยพล    ชัยแก้ว
1. นางจิดาภา    วิเศษศักดิ์
2. นางจินตนา    พยอม
4 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงสุธิดา    พลอยเขียว
2. เด็กหญิงไอริษา    ศิริภัทราวาณิช
1. นางสาวศิวพร    ดอนเลย
2. นายศุภชัย    สมฤทธิ์
5 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงจินดา    อุ่นคำ
2. เด็กหญิงนงคราญ    แก้วมีชัย
1. นางรัชนีพร    ดีปาละ
2. นางวรายุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
6 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงธันยพร    ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงตรีสรา    คำวัง
1. นางสาวสุภาพร    ภูเขียวขำ
2. นางอัจฉริยา    จันทร์แสง
7 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงสุภาพร    เยเบียง
2. เด็กหญิงสุดา    เชอหมื่อ
1. นางมยุรี    กิจรักษ์
2. นายอนันต์    สิงห์หา
8 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงรัชนก    แซ่ลี่
2. เด็กหญิงเรวดี    แสนเหลี่ยว
1. นางจรรยา    จิตรวิจารณ์
2. นายประครอง    บุญเป็ง
9 โรงเรียนบ้านปุยคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงปวีณา    โนจา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ์    แซ่มู
1. นายสุธรรม    ปงหาญ
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงบุญยมาศ    เสาร์แก้ว
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ    ปวงรังษี
1. นางจรรยา    สวามิวัสดุ์
2. นางสาวพิมพ์ทอง    สมบูรณ์ใจ
11 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    อุ่นวงค์
2. เด็กหญิงศิรินธร    สุทา
1. นางสาวกาญจนา    พจน์ราบรื่น
2. นายทินกร    แสงทะรา
12 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กชายปิยวัฒน์    จันต๊ะวงค์
2. เด็กชายชวนากร    แจ่มจำรัส
1. นายณัฐวุฒิ    ช่างสอน
2. นางสาวนิตยา    วันทองทักษ์
13 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงปนัดดา    เพเช
2. เด็กหญิงจิรัชยา    วุยยะกู่
1. นางสาวปราณปรียา    บุญธรรม
2. นางสาวศศินิภา    คำชัย
14 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ใจบาน
2. เด็กหญิงชัชนันท์    คำตะพันธ์
1. นางสาวปวิชญา    ทองกันยา
2. นางศิลปี    ธำรงอัตนาถ
15 โรงเรียนบ้านดอยงาม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงสุนารีย์    ศรีหมี่
2. เด็กหญิงพรณภัทร์    ภูสินกุลวัฒน์
1. นางสาวชุลี    ไชยวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
16 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายพีรชา    อินใจ
2. เด็กชายธานากร    วุฒิการณ์
1. นางสาวพักตร์จิรา    พลหาญ
2. นางสาววิภารัตน์    นนทะจักร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................