งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงอารียา    มาเยอะ
2. เด็กหญิงกัลยา    เชอมื่อ
1. นายประสงค์    สิทธิวงค์
2. นางปวีณา    ปาระมี
2 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงสสิธร    สินครบุรี
2. เด็กหญิงมาลี    อายีกู่
1. นายบุญธรรม    แปงมา
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี    อูหมือ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    แซ่ผ่า
1. นางกรรณิฌา    ไชยรินคำ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงพนัชกร    ศรีนวลอ้าย
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    หมื่นไชยวงค์
1. นางสาวกาญจนา    พจน์ราบรื่น
2. นางสาวนงค์เยาว์    ประมวลการ
5 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงนาบ๊ะ    ลอตา
2. เด็กหญิงหฤทัย    เม่อจ๋า
1. นางสาวนาริน    กุณะ
2. นางสาวรุณฑิกา    บัวศรี
6 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. นายชาติชัย    มาเยอะ
2. นางสาวรติกาล    อาซางกู่
1. นางสาวปราณปรียา    บุญธรรม
2. นางสาวศศินิภา    คำชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................