งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายพลภัทร    บริบูรณ์
1. นางบัวผิน    สุวรรณธาราเรือง
2 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพรรณภา    อุดกาวี
1. นางสาวกันยารัตน์    อู่ประเสริฐ
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงเยาวพา    ใจแก้ว
1. นายสมเดช    ผะใจ
4 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงปาณิศา    ปัญญาทิพย์
1. นางสาวกรรณิการ์    หมื่นแปง
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงณัฐวรา    หมายมั่น
1. นางสาวเกตุผกา    มานะกิจ
6 โรงเรียนเทศบาล3 ศรีทรายมูล สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1. เด็กหญิงสุชานันท์    เต้
1. นางสาว นุชนารถ    แซ่เต็น
7 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงขณิฐา    โชเชกู่
1. นางอรชร    พินิจ
8 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    เนื้อมี
1. นางณัฐรี    ตุ่นแก้ว
9 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงชญานิช    อยู่ภู่
1. นางศรีนวล    จุลประเสริฐ
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    โพธิ์ช่วย
1. นางสาวสุพรรณี    ป้อมฝั้น
11 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    จันทร์ต๊ะ
1. นางนงนุช    ไชยวังผา
12 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงพจมาน    จะพือ
1. นางสาวอังคณา    หาญคำภา
13 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    สายวรรณ์
1. นายโสภณ    เทพอุดม
14 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    จันต๊ะนาเขต
1. นางนัฏฐนันท์    เตจ๊ะวงค์
15 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    ภาสน์พิพัฒน์กุล
1. นางพรพิมล    ไชยนันท์
16 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กหญิงวรรณพร    ขวัญฤทัยกุล
1. นางสาวสุนารี    วงศ์ษา
17 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ไฉนกลาง
1. นางบุษกร    กาวี
18 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงพัชราภา    บุญยวง
1. นางเกษรินทร์    พรมแจ้
19 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ธรรมสอน
1. นางสาวอลิสสา    เครือวงค์ปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................