งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. นางสาววรรณิษา    คำยา
1. นางสาวอารีย์    ปันโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กหญิงจิราพร    เจริญศรี
1. นางปวีณา    ปาระมี
8
3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงวิภวานี    มโนมัย
1. นายบุญธรรม    แปงมา
5
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายไชยกิจ    บั้งเงิน
1. นางสาวอมิตา    คนงาน
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กชายชวณิช    อามอ
1. นายธนวัฒน์    เดชปักษ์
4
6 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงอำพร    อุยแม
1. นายจำนงค์    เพ็ชรรัตน์
7
7 โรงเรียนดอยลานพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    เป็นใหญ่
1. นางสาวฉันท์หทัย    สุขศรีราษฎร์
13
8 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงมณฑกกาญจน์    ใชยวงค์
1. นายสุรชัย    ชมภู
8
9 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายแสงชัย    พิมลจิต
1. นางสาวจินตนา    กาวี
15
10 โรงเรียนบ้านปางขอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายวราวุฒิ    ยาแปงกู่
1. นายธานี    ทาขาว
6
11 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายเจษฎา    จิรศักดิ์ชัยกุล
1. นางสาวจันทิวา    เตจ๊ะ
11
12 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. นางสาวอารยา    ลาปา
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย    สัตย์สม
8
13 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กชายกิตติกร    บุญปราบ
1. นายนัฐพงศ์    กุณณา
14
14 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    คงมิ่ง
1. นายเสรี    มลิสวรรค์
12
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กหญิงกมลชนก    มิ่งขวัญ
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................