งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กหญิงปุณณมา    โภคะ
2. เด็กหญิงขวัญพิชา    สายคำ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์    นัยติ๊บ
1. นางสาววิชญาดา    ศรีฤทธิ์
2. นางสาวอุทัยวรรณ์    วิสาพล
2 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ป่าซาง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    นิลบุญเรือง
2. เด็กหญิงชนัฐปภา    แก่นเมือง
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    ตุมจา
1. นางสาวศิรินทร์รัตน์    ศรีสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงรดา    ซาเด็ดคาน
2. เด็กชายชิตตะวัน    สิทธิวงค์
3. เด็กหญิงอิสรีย์    มากระจันทร์
1. นางสาวชารินตรี    บุดดี
2. นางสาวแคตทรียา    อินเสาร์
4 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงณิริณชย์    บุญชโลทร
2. เด็กชายพงศ์กฤต    วานิชผดุงธรรม
3. เด็กชายภีมรภัทร    พินิจ
1. นางสาวผกามาส    พุทธรินทร์
2. นางสาวมณฑินี    นามบุญ
5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    ณ เชียงใหม่
2. เด็กชายพิทวัส    แม่นหมาย
3. เด็กชายพิทยาพล    แซ่ซ้ง
1. นางจิดาภา    วิเศษศักดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายสิงหา    พุกบางจาก
2. เด็กหญิงนิตยา    คำตา
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    ปอจันทร์
1. นางสาวมนต์ทิพย์    ระหาร
2. นางวรายุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
7 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กหญิงแสงอ่อน    ลุงนุง
2. เด็กหญิงปิยะกมล    รักดี
3. เด็กชายนรินทร์    แสงขำ
1. นางอัจฉริยา    จันทร์แสง
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กหญิงเมย์    อาจอ
2. เด็กหญิงกันตา    อาจอ
3. เด็กหญิงลดา    อายี
1. นางมยุรี    กิจรักษ์
2. นายเอกชาติ    วรรณสกล
9 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กชายกาวิละ    แลงิ
2. เด็กชายอีลี    ไทซิง
3. เด็กชายชวิศ    แซ่จี๋
1. นางสาวนงลักษณ์    นาสี
2. นางสาวมัณฑนา    จันต๊ะสา
10 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงสุวนันท์    จะอึ่ม
2. เด็กหญิงสุภาพร    จะเสือปี
3. เด็กหญิงกุลนารี    แซ่จาง
1. นางสาวภูริมาศ    ปันโพธิ์
2. นายอาทิตย์    จันต๊ะนา
11 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงสายคำรุ้ง    พิพัฒนโสภณ
2. เด็กหญิงภัคจิรา    วรกุลชัยศรี
3. เด็กหญิงทิวาพร    จะผึ
1. นางสาวทรงสวาท    ใจมูล
2. นางสาวสุพัตรา    คำจ้อย
12 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงธวัลกร    ใจเฝือ
2. เด็กหญิงผองคำ    เสาร์
3. เด็กชายหน่อ    บุญทอง
1. นางปิยะวรรณ์    แสงทองล้วน
2. นางเบญจมาศ    พ่วงภิญโญ
13 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายสุริยชัย    พิสัยเลิศ
2. เด็กชายนพดล    แซ่ว่าง
3. เด็กชายศุคลวัฒน์    พรมรัตน์
1. นางสาวกาญจนา    พจน์ราบรื่น
2. นายสิทธิศักดิ์    พิชิตพร
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ธรรมวุฒิ
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา    ชมภูมิ่ง
3. เด็กหญิงวรณัน    เชิดชน
1. นางสาวธิดารัตน์    สักลอ
2. นางพวงผกา    ธิวงค์เวียง
15 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายธีรภัทร์    ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เหมืองหม้อ
3. เด็กหญิงทิพย์สายธาร    พลหาร
1. นางสาวปวิชญา    ทองกันยา
2. นางศิลปี    ธำรงอัตนาถ
16 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    หล่าศรี
2. เด็กหญิงวรัญญา    หมายหมั้น
3. เด็กชายธนดล    ภูด่านวัว
1. นางจินดารัตน์    สาระคำ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................