งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ทุ่งก่อดงมหาวัน 1. เด็กชายโชติวุฒิ    ปะมะวงศ์
2. เด็กหญิงปพิชญา    ยันณี
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    พลเยี่ยม
1. นางสาววิชญาดา    ศรีฤทธิ์
2. นางสาวอุทัยวรรณ์    วิสาพล
8
2 โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองใต้ 1. เด็กชายนิติภูมิ    สิงห์สุริยะ
2. เด็กชายณฐยศ    ทาแพร
3. เด็กชายธีรัตน์    แซ่ท่อ
1. นางดรรชกร    กันทะหล้า
2. นางวราลักษณ์    มากกุญชร
4
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม สกอ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชูตระกูล
2. เด็กหญิงณาตาร์    ผาสุข
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    ขันจันทร์แสง
1. นางสาวชารินตรี    บุดดี
2. นางสาวแคตทรียา    อินเสาร์
6
4 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เอกชน 1. เด็กหญิงชามาวีร์    ปินวรรณา
2. เด็กชายตฤณภณ    เจริญณกิจ
3. เด็กหญิงวรัณญา    รุจิวรกุล
1. นางสาวผกามาส    พุทธรินทร์
2. นางสาวมณฑินี    นามบุญ
9
5 โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ผางาม 1. เด็กชายสุนิพัทธ์    เจริญรัตนไพรสาน
2. เด็กชายนพรัตน์    บุญเพ็ง
3. เด็กชายนพชัย    บุญเพ็ง
1. นางสาวศรัณยา    กันทิ
2. นายศรายุทธ    บ้านสระ
16
6 โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐพล    หินอ่อน
2. เด็กชายจีรยุทธ    หมื่อโป
3. เด็กชายสุธิพงษ์    แยซอกู่
1. นางสาวมนต์ทิพย์    ระหาร
2. นางวรายุภัสร์    แก้ววิฑูรย์
9
7 โรงเรียนบ้านนางแลใน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม นางแล 1. เด็กชายวีรพงษ์    เมธาวัชระ
2. เด็กชายวุฒิ    สังวาล
3. เด็กหญิงพรธิวา    แสงวรรณ
1. นางฐิติรัตน์    พลเยี่ยม
2. นายเกรียงศักดิ์    เผ่าเครือ
17
8 โรงเรียนห้วยพลูพิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ท่าสุด 1. เด็กชายปี    เมคา
2. เด็กชายจักรพันธ์    อิ่มเต็ม
3. เด็กชายกวีภัทร    พวงมาลัย
1. นางสาวฉัตรฐิพร    ถาเปียง
2. นางสาวเบญญาภา    ปันทะรส
9
9 โรงเรียนบ้านเวียงกลาง สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ข้าวต้ม 1. เด็กหญิงกัญธิดา    ไทซิง
2. เด็กหญิงอรนภา    เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอามิ    ลีจา
1. นางจรรยา    จิตรวิจารณ์
2. นายประครอง    บุญเป็ง
13
10 โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม แม่ยาวดอยฮาง 1. เด็กหญิงนฤวดี    สลีสองสม
2. เด็กชายสิรวิชญ์    สุริยะ
3. เด็กหญิงกวินตรา    บุญหวัน
1. นางสาวรัตนาภรณ์    คำเผ่า
2. นายอาทิตย์    จันต๊ะนา
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เมืองเหนือ 1. เด็กหญิงอรวรรณ    เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงนาติ๊ก    มูซอ
3. เด็กหญิงอาสึ    มาเยอะ
1. นางสาวประกายมาศ    วันทะก๋า
2. นายยงยุทธ    พงษ์สวรรค์
7
12 โรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ขุนกรณ์ดอนชัย 1. เด็กหญิงอาพอง    โวยยือกู่
2. เด็กหญิงจารุณี    แยนบลอก
3. เด็กชายปวีณ    พิสัยเลิศ
1. นางสาวทรงสวาท    ใจมูล
2. นางสาวสุพัตรา    คำจ้อย
5
13 โรงเรียนบ้านร่องเผียว สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยสัก 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    อูปสาแก้ว
2. เด็กชายกิตติพัศ    ทาส้าว
3. เด็กชายอติเทพ    ประเสริฐ
1. นางสาวธิติมา    ไวยะกา
2. นายสงบ    สายเครือคำ
9
14 โรงเรียนบ้านจำบอน สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กหญิงนันทภัค    พุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงพิมผกา    จันต๊ะนาเขต
3. เด็กหญิงบุษกร    จันต๊ะนาเขตต์
1. นางสาวนันทาทิพย์    กันทะวัง
2. นางสาวมยุรี    หัถกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนบ้านจะคือ สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ห้วยชมภู 1. เด็กชายไชยวุฒิ    จองเมา
2. เด็กหญิงญาณิกา    แสนสี
3. เด็กหญิงพราวเดือน    พรมตัน
1. นางสาวนาริน    กุณะ
2. นางสาวรุณฑิกา    บัวศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายอ๋องคำ    -
2. เด็กชายครรชิต    หวลอารมณ์
3. เด็กชายพัลลภ    ไชยอุด
1. นางสุกัญญา    อินทรแสน
2. นางสาวอภิญญา    อินกอง
15
17 โรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอนศิลา 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ทันใจ
2. เด็กหญิงกุลนัดดา    สองมา
3. เด็กหญิงคำพอง    ศรีตัน
1. นางวิลาวัณย์    บริบูรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................