งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม บ้านดู่ 1. นายจุลพงค์    ทาวา
2. นายจิรวัฒน์    สาดสาร
3. เด็กชายวิรัตน์    หอมนวล
1. นายประสงค์    สิทธิวงค์
2. นางปวีณา    ปาระมี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม ดอยลาน 1. เด็กชายวันชนะ    รักษาพร
2. เด็กชายวีรภาพ    กันธิยา
3. เด็กชายธนภัทร    อินคำตุ้ย
1. นางสาวกุลธิดา    ชาวแพะ
2. นายอนิรุธ    วิชัยศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 กลุ่ม เวียงชัยเวียงเหนือ 1. เด็กชายฉัตรชวาฬ    สมบัติมาก
2. เด็กชายอนวัช    อุทยา
3. เด็กชายนัฐพงค์    มะหิพรรณ์
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย    สัตย์สม
2. นางพิกุล    วรรณโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................